Połączenie KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A.

Zarząd KCI S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2015r. ( dzień połączenia) Sad Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS połączenie Spółki ze spółką Jupiter S.A. zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tzn. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Jupiter S.A. (Spółka Przejmowana) na spółkę KCI S.A. (Spółka Przejmująca) w zamian za nowoemitowane akcje, które KCI S.A. przyzna Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejecie) ? na zasadach określonych w planie połączenia w/w spółek, uzgodnionym w dniu 28 maja 2013r. i zaktualizowanym poprzez Aktualizację nr 1 z dnia 1 września 2014 r. Wpis ten zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek w postaci wykreślenia Jupiter S.A. z rejestru przedsiębiorców. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. KCI S.A. wstąpiła z dniem połączenia we wszelkie prawa i obowiązki Jupiter S.A. jako Spółki Przejmowanej. Od dnia połączenia KCI S.A. będzie realizowała wszystkie prawa i obowiązki z tytułu umów zawartych do tej pory przez Jupiter S.A. Posiadacze obligacji wyemitowanych przez Jupiter S.A. zachowują swoje prawa wynikające z tych obligacji.

Informacje dotyczące procesu połączenia są dostępne na stronie internetowej KCI S.A. www.kci.pl w zakładce Relacje Inwestorskie ? Połączenie KCI S.A. z Jupiter S.A.

Od 2009 roku spółka należy do Grupy GREMI


Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne