RAPORTY BIEŻĄCE - ARCHIWUM 2014r.Raport bieżący nr 63/2014 z dnia 18 grudnia 2014r - Wykup obligacji serii H

Zarząd JUPITER S.A. informuje, że w dniu 18 grudnia 2014r. Spółka otrz...

Raport bieżący nr 62/2014 z dnia 18 grudnia 2014r - Emisja obligacji serii I

Zarząd JUPITER S.A. informuje, że w dniu 18 grudnia 2014r. Spółka w ra...

Raport bieżący nr 61/2014 z dnia 18 grudnia 2014r - Udzielenie poręczenia oraz ustanowienie hipoteki przez spółkę zależną

Zarząd JUPITER S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia 2014r. została zaw...

Raport bieżący nr 60/2014 z dnia 11 grudnia 2014r - Wykup obligacji serii H

Zarząd JUPITER S.A. informuje, że Spółka z opóźnieniem wykupi 45 000 o...

Raport bieżący nr 59/2014 z dnia 10 grudnia 2014r - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd Jupiter S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2014 infor...

Raport bieżący nr 58/2014 z dnia 9 grudnia 2014r - Otrzymanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego

Zarząd JUPITER S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2013 inform...

Raport bieżący nr 57/2014 z dnia 25 pazdziernika 2014r - Zawarcie aneksu do umowy kredytu inwestycyjnego wraz z warunkową umową przystąpienia do długu oraz warunkową umową zwolnienia z długu

Zarząd JUPITER S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014, 38/2...

Raport bieżący nr 56/2014 z dnia 22 pazdziernika 2014r - WARIANTOWY PROGRAM POPRAWY KURSU AKCJI JUPITER S.A

Zgodnie z Uchwałą Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w...

Raport bieżący nr 55/2014 z dnia 16 pazdziernika 2014r - Niespełnienie się warunków rozwiązujących umowy zbycia akcji własnych

Zarząd Jupiter S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2014 infor...

Raport bieżący nr 54/2014 z dnia 16 pazdziernika 2014r - Wygaśnięcie zobowiązania z tytułu weksli

Zarząd JUPITER S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 33/2014, 36/...

Raport bieżący nr 53/2014 z dnia 15 pazdziernika 2014r - Zarejestrowanie połączenia Jupiter S.A. z Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rybitwy – S.K.A.

Zarząd Jupiter SA informuje, iż 14 października 2014 roku otrzymał od ...

Raport bieżący nr 52/2014 z dnia 9 pazdziernika 2014r - SPRAWOZDANIE ZARZĄDU JUPITER SPÓŁKI AKCYJNEJ sporządzone w trybie art. 501 Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie KCI S.A oraz JUPITER S.A.

Zarząd Jupiter S.A. w załączeniu przekazuje SPRAWOZDANIE ZARZĄDU JUPIT...

Raport bieżący nr 51/2014 z dnia 3 pazdziernika 2014r - Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia.

Zarząd Spółki Jupiter S.A. w załączeniu przekazuje pisemną opinię niez...

Raport bieżący nr 50/2014 z dnia 2 pazdziernika 2014r - Przesunięcie terminu płatności weksli

Zarząd JUPITER S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2014 infor...

Raport bieżący nr 49/2014 z dnia 25 września 2014r - Zbycie obligacji przez spółkę zależną

Zarząd Jupiter S.A. informuje, że w dniu 24 września 2014r. Spółka zal...

Raport bieżący nr 48/2014 z dnia 15 września 2014r - Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza

Zarząd JUPITER S.A. przekazuje odpowiedzi na pytania Akcjonariusza ...

Raport bieżący nr 47/2014 z dnia 10 września 2014r - Rozpoczęcie znaczących negocjacji przez spółkę zależną

Zarząd JUPITER S.A. informuje, że powziął informację od spółki zależne...

Raport bieżący nr 46/2014 z dnia 6 września 2014r - Zawarcie umowy przeniesienia praw użytkowania wieczystego przez spółkę zależną; zmiana treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie obligacji

Zarząd JUPITER S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2014 infor...

Raport bieżący nr 45/2014 z dnia 6 września 2014r - Nabycie i zbycie akcji własnych zgodnie z warunkiem Planu połączenia Jupiter S.A. z Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rybitwy – S.K.A.

Zarząd JUPITER S.A. informuje, że w dniu 05 września 2014r. zgodnie z ...

Raport bieżący nr 44/2014 z dnia 6 września 2014r - Uzgodnienie nowego terminu płatności weksli

Zarząd JUPITER S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2014 infor...

Raport bieżący nr 43/2014 z dnia 3 września 2014r - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZ JUPITER S.A.

Zarząd JUPITER S.A. informuje, że na NWZ w dniu 1 września 2014r. Akcj...

Raport bieżący nr 42/2014 z dnia 3 września 2014r - Plan połączenia Emitenta ze spółką zależną Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rybitwy - spółka komandytowo-akcyjna.

Zarząd JUPITER S.A. w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 41/2014, w zał...

Raport bieżący nr 41/2014 z dnia 2 września 2014r - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 września 2014 roku

Zarząd JUPITER S.A. w załączeniu przekazuje uchwały Nadzwyczajnego Wal...

Raport bieżący nr 40/2014 z dnia 1 września 2014r - Spełnienie się warunku zawieszającego znaczącej umowy

Zarząd JUPITER S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014 infor...

Raport bieżący nr 39/2014 z dnia 1 września 2014r - Aktualizacja nr 1 do Planu połączenia KCI S.A. z JUPITER S.A.

Zarząd JUPITER S.A. w załączeniu przekazuje " Aktualizację nr 1 do Pla...

Raport bieżący nr 38/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r - Przekroczenie progu znaczącej umowy

Zarząd Jupiter S.A (Spółka) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2014 roku...

Raport bieżący nr 37/2014 z dnia 22 sierpnia 2014r - Uzupełnienie raportu 32/2014

Zarząd JUPITER S.A. w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 32/2014 inform...

Raport bieżący nr 36/2014 z dnia 18 sierpnia 2014r - Uzgodnienie sposobu rozliczenia weksli wyemitowanych przez JUPITER S.A.

Zarząd JUPITER S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2...

Raport bieżący nr 35/2014 z dnia 4 sierpnia 2014r - ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA UCHWAŁY W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK GREMI DEVELOPMENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – RYBITWY – S.K.A. ORAZ JUPITER S.A.

Zarząd spółki Jupiter S.A. (adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków) o...

Raport bieżący nr 34/2014 z dnia 4 sierpnia 2014r - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd JUPITER S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S....

Raport bieżący nr 33/2014 z dnia 1 sierpnia 2014r - Podjęcie negocjacji w sprawie rozliczenia weksli wystawionych przez JUPITER S.A.

Zarząd JUPITER S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2013 infor...

Raport bieżący nr 32/2014 z dnia 29 lipca 2014r. - Warunkowa umowa sprzedaży i zamiany oraz ustanowienie docelowego zabezpieczenia obligacji w postaci hipoteki

Zarząd JUPITER S.A. informuje, że dniu 28 lipca 2014r. powziął informa...

Raport bieżący nr 31/2014 z dnia 28 lipca 2014r - Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd JUPITER S.A. z siedzibą w Krakowie („Jupiter”) info...

Raport bieżący nr 30/2014 z dnia 25 lipca 2014r - Sprawozdania dotyczące połączenia Jupiter S.A. i Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rybitwy - S.K.A. oraz stanowisko Zarządu Emitenta

Zarząd Emitenta, działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 2) oraz § 19 ...

Raport bieżący nr 29/2014 z dnia 21 lipca 2014r - ZAWIADOMIENIE O OTRZYMANIU OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA DOTYCZĄCEJ BADANIA PLANU POŁĄCZENIA

Zarząd Emitenta, działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3) rozporządz...

Raport nr 28/2014r z dnia 18 lipca 2014r - ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA UCHWAŁY W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK GREMI DEVELOPMENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – RYBITWY – S.K.A. ORAZ JUPITER S.A.

Zarząd spółki Jupiter S.A. (adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków) o...

Raport bieżący nr 27/2014 z dnia 18 lipca 2014r - Korekta numerów not skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013r.

W związku z oczywistymi pomyłkami pisarskimi Zarząd w załączeniu przek...

Raport bieżący nr 26/2014 z dnia 14 lipca 2014r - Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy

Zarząd JUPITER S.A. w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania akcj...

Raport bieżący nr 25/2014 z dnia 4 lipca 2014r - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZ Jupiter S.A.

Zarząd JUPITER S.A. informuje, że na ZWZ w dniu 30 czerwca 2014r. Akcj...

Raport bieżący nr 24/2014 z dnia 3 lipca 2014r - Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

Zarząd JUPITER S.A. przekazuje odpowiedzi na pytania akcjonariusza: Ma...

Raport bieżący nr 23/2014 z dnia 1 lipca 2014r - Zawieszenie negocjacji

Zarząd JUPITER S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2014 z dni...

Raport bieżący nr 22/2014 z dnia 1 lipca 2014r - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd JUPITER S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2014r. Zwyczajne W...

Raport bieżący nr 21/2014 z dnia 1 lipca 2014r - Uchwały ZWZ 30 czerwca 2014r.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść uchwał ZWZ podjętych w dniu 30 cz...

Raport bieżący nr 20/2014 z dnia 10 czerwca 2014r - Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ na żądanie Akcjonariusza

Zarząd JUPITER S.A. informuje, że w dniu 09 czerwca 2014r. do Spółki w...

Raport bieżący nr 19/2014 z dnia 3 czerwca 2014r - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje o zwołan...

Raport nr 18/2014 z dnia 2 czerwca 2014r – Wybór biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza JUPITER S.A. , w dniu 2 czerwca 2014 roku dokonała wybo...

Raport bieżący nr 17/2014 z dnia 23 maja 2014r. - Rozpoczęcie znaczących negocjacji

Zarząd JUPITER S.A informuje, że w dniu 23 maja 2014r. Spółka podpisał...

Raport bieżący nr 16/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 – Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Jupiter S.A. informuje, że w dniu 15 kwietnia 2014r. został zaw...

Raport bieżący nr 15/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 – Zbycie obligacji przez Spółkę zależną

Zarząd Jupiter S.A. informuje, że w dniu 15 kwietnia 2014r. Spółka zal...

Raport bieżący nr 14/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 – Emisja obligacji serii H – uzupełnienie raportu

Zarząd JUPITER S.A. w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 11/2014 z dnia...

Raport bieżący nr 13/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 – Przekroczenie progu znaczącej umowy

Zarząd Jupiter S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014r. łączna war...

Raport bieżący nr 12/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 – Wykup obligacji serii G

Zarząd JUPITER S.A. informuje, że w dniu 15 kwietnia 2014r. Spółka otr...

Raport bieżący nr 11/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 - Emisja obligacji serii H

Zarząd JUPITER S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014r. Spółka w r...

Raport bieżący nr 10/2014 z dnia 04 kwietnia 2014r. - Ustalenie jednolitego tekstu statutu Spółki

Zarząd JUPITER S.A. w załączeniu przekazuje jednolity tekst Statutu Sp...

Raport biezący nr 9/2014 z dnia 26 marca 2014r. – Zawiadomienia dotyczące transakcji na akcjach.

Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu dzisiejszym ot...

Raport bieżący nr 8/2014 z dnia 18 marca 2014r. - Plan Połączenia Emitenta ze spółką zależną Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rybitwy – spółka komandytowo-akcyjna

Zarząd Jupiter S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości Plan...

Raport bieżący nr 7/2014 z dnia 17 marca 2014r. - Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy

Zarząd Jupiter S.A. w załączeniu przekazuje pytania Akcjonariuszy zada...

Raport bieżący nr 6/2014 z dnia 12 marca 2014r. - Podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia połączenia ze spółką zależną

Zarząd Jupiter S.A. w dniu 12 marca 2013 r. podjął decyzję w sprawie p...

Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 06 marca 2014r. – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZ Jupiter S.A. - korekta

Zarząd JUPITER S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 5/2014 –...

Raport bieżący nr 4 2014 z dnia 3 marca 2014r. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Spółka Akcyjna w dniu 3 marca 2014 roku.

Zarząd Jupiter S.A. przekazuje uchwały podjęte przez Nadzwyczajne W...

Raport 3/2014 z dnia 04 lutego 2014r. - Zwołanie NWZ JUPITER S.A. na dzień 03 marca 2014r.

Zarząd JUPITER S.A. zwołuje NWZ JUPITER S.A. na dzień 03 marca 2014r. ...

Raport bieżący nr 2/2014 z dnia 28 stycznia 2014r Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

Działając zgodnie z wymogiem § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z ...

Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 22 stycznia 2014r.- Zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Jupiter SA

Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu dzisiejszym ot...
Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne