WZA 
 
Zarząd JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26.2 Statutu Funduszu w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu na dzień 11 lutego 2004 roku, na godz. 11.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Automobilklubu Polskiego w Warszawie przy ulicy Pańskiej nr 85.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.;

3. Stwierdzenie, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.;

7. Zatwierdzenie aneksu do umowy o zarządzanie majątkiem Jupiter NFI S.A.;

8. Uchylenie uchwały Nr 1/2000 NWZ 3 NFI S.A. z dnia 10 marca 2000 r.;

9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A..

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przez terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 3 lutego 2004 roku do godz. 18,oo, złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A (IV piętro) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji, oraz że akcje te zostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu, które odbyło się w dniu 11.02.2004 r., podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

Uchwała 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 13 z dnia 20 stycznia 2004 roku, pozycja 565.

Uchwała nr 3 - 5 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Funduszu:

Pana Sławomira Golonkę;

Pana Marka Kamińskiego;

Pana Sławomira Krużmanowskiego.

W związku z odwołaniem ww. członków oraz rezygnacją złożoną przez Pana Piotra Robaka (o czym Fundusz informował w raporcie z dnia 29 grudnia 2003 r.) oraz rezygnacją Pana Jerzego Kotarskiego i Stanisława Ładyki, obie złożone w dniu 10 lutego 2004 r. Walne Zgromadzenie Funduszu podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 6 - 11 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.1 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej:

Pana Lubomira Charchalisa;

Pana Artura Czyża;

Panią Elżbietę Krakowiak;

Pana Waldemara Markiewicza;

Pana Piotra Miałkowskiego;

Panią Elżbietę Żuchaj. Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

Życiorysy ww. nowopowołanych członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane w odrębnym raporcie w dniu jutrzejszym.

Uchwała nr 12 w sprawie zatwierdzenia aneksu do Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 30 ust. 5 Statutu oraz § 10 ust. 3 Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku, zwanej dalej Umową o Zarządzanie", postanawia:

1. Zatwierdzić aneks do Umowy o Zarządzanie zawarty w dniu 22 stycznia 2004 roku i zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/04/IV.

2. Tekst aneksu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały. ANEKS do Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku. W dniu 22 stycznia 2004 roku w Warszawie pomiędzy: JUPITEREM Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47 A, zwaną dalej Funduszem", reprezentowaną przez członków Rady Nadzorczej: Sławomira Golonkę - Przewodniczącego Rady i Jerzego A. Kotarskiego - Sekretarza Rady, upoważnionych do podpisania niniejszego Aneksu Uchwałą Rady nr 02/04/IV z dnia 22 stycznia 2004 roku; a Trinity Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47 A, zwaną dalej Firmą Zarządzającą", reprezentowaną przez członków Zarządu: Janusza Koczyka - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Niesiobędzkiego - Wiceprezesa Zarządu; zawarty został Aneks do Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku, zwanej dalej Umową", następującej treści:

§ 1. § 4 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie: Za świadczenie usług zgodnie z Umową, Firma Zarządzająca otrzyma od Funduszu roczne ryczałtowe wynagrodzenie za zarządzanie, zwane dalej Wynagrodzeniem za Zarządzanie", w wysokości stanowiącej równowartość w złotych 2.200.000,- (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) EURO, według średniego kursu EURO opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury, z tym zastrzeżeniem, iż dla potrzeb obliczania kwoty Wynagrodzenia za Zarządzanie górna granica średniego kursu EURO nie może być wyższa niż 4,60 zł.".

§ 2. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Funduszu z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.
Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne