WZA 
 
Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 21 października 2005 roku, na godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbędzie się w siedzibie Funduszu przy ulicy Nowogrodzkiej 47A w Warszawie.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Zatwierdzenie zmian do umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu;
6. Rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2004 roku; 2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2004 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta; 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2004 rok; 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2004 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku oraz wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2004 roku; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2004 rok; 3) podziału zysku netto za 2004 rok; 4) pokrycia zrealizowanej nie pokrytej straty z lat ubiegłych; 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2004 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku; 6) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku; 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku;
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 13 października 2005 roku do godziny 17.00, złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji, oraz że akcje te zostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 21 października 2005 roku, podjęło następujące uchwały:Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 190 (2282) z dnia 29 września 2005 roku, pozycja 11190.

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia zmian do Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 30 ust. 5 Statutu oraz § 10 ust. 3 Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku, zwanej dalej "Umową o Zarządzanie", postanawia: Zatwierdzić aneks do Umowy o Zarządzanie zawarty w dniu 07 października 2005 roku i zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/05/IV. Tekst aneksu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do uchwały
ANEKS do Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku.
W dniu 07 października 2005 roku w Warszawie pomiędzy:
JUPITEREM Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47 A, zwaną dalej "Funduszem", reprezentowaną przez członków Rady Nadzorczej: Andrzeja Wrębiaka - Przewodniczącego Rady i Stanisława Ładykę - Wiceprzewodniczącego Rady, upoważnionych do podpisania niniejszego Aneksu Uchwałą Rady nr 21/05/IV z dnia 07 października 2005 roku; a
Trinity Management Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47 A, zwaną dalej "Firmą Zarządzającą", reprezentowaną przez członków Zarządu: Janusza Koczyka - Prezesa Zarządu i Piotra Robaka - Wiceprezesa Zarządu; zawarty został Aneks do Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku, zwanej dalej "Umową", następującej treści:
§ 1.
1. § 2 ust. 7 pkt. (1) otrzymuje brzmienie: "zapewni utworzenie i utrzymanie stałego biura Firmy Zarządzającej w Polsce z fachowym personelem, prowadzącym działalność w Polsce, a także zapewni pomieszczenia biurowe, stosowne wyposażenie tych pomieszczeń, oraz personel biurowy i pomocniczy niezbędny dla wykonywania przez Firmę Zarządzającą jej obowiązków zgodnie z Umową".
2. Z dniem 1 stycznia 2006 roku § 4 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie: "Za świadczenie usług zgodnie z Umową, Firma Zarządzająca otrzyma od Funduszu roczne ryczałtowe wynagrodzenie za zarządzanie, zwane dalej "Wynagrodzeniem za Zarządzanie", w wysokości 7.000.000 PLN (słownie: siedem milionów złotych).
3. W § 4 ust. 2 określenie załącznika jako "nr 4" zmienia się na "nr 3".
4. W § 4 skreśla się ust. 3.
5. W § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy zawarcia jednej lub więcej umów z pojedynczą spółką, jeżeli łączna wartość tych umów nie przekroczy równowartości 10.000 dolarów USA rocznie.".
6. W § 6 ust. 8 skreśla się pkt. (2).
7. W § 6 skreśla się ust. 9 oraz ust. 10 (mylnie oznaczony jako ust. 2).
8. W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Umowa wchodzi w życie w Dacie Wejścia Umowy w Życie i wygasa z dniem 31 grudnia 2006 roku, chyba że wygaśnie wcześniej na podstawie ust. 2-4.".
9. W § 9 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: "Partnerze Firmy Zarządzającej" - należy przez to rozumieç osobę lub jednostkę organizacyjną, która jest właścicielem akcji lub udziałów Firmy Zarządzającej dających 50 % lub więcej głosów w Firmie Zarządzającej (lub spółkę, w której Firma Zarządzająca ma akcje lub udziały) bądź ma, bezpośrednio lub pośrednio, akcje lub udziały dające 25% lub więcej głosów w spółce, posiadającej akcje lub udziały dające 50% lub więcej głosów w Firmie Zarządzającej; dla celów niniejszej definicji opcja kupna akcji lub udziałów jest równoznaczna z ich własnością.".
10. W § 9 punkty oznaczone jako (6) i (8) otrzymują oznaczenie pkt. (5) i pkt. (6).
11. W § 10 ust. 5 pkt. (I) i (II) otrzymują następujące brzmienie:
"(I) Firma Zarządzająca:
Trinity Management Sp. z o.o.
00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47 A
Fax: 525 99 88
dla: Prezes Zarządu
(II) Fundusz:
Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.
00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47 A
Fax: 525 99 88
dla: Przewodniczący Rady Nadzorczej.".
12. W § 10 skreśla się ust. 9.
13. W załączniku nr 4 (numeracja dotychczasowa) oznaczenie Funduszu jako "Trzeci Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." skreśla się i zastępuje oznaczeniem "Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." a w pkt. 1, pkt. 2 i w pkt. 3 oznaczenie "3 NFI S.A." skreśla się i zastępuje oznaczeniem "Jupiter NFI S.A.". Ponadto w pkt. 4 wyrazy "w pierwszej dekadzie" skreśla się i zastępuje wyrazami "do końca drugiej dekady" oraz w pkt. 5 wyrazy "w pierwszej dekadzie" skreśla się i zastępuje wyrazami "do końca drugiej dekady".
14. Skreśla się załączniki nr 3, nr 5, nr 6 oraz nr 7. Dotychczasowy załącznik nr 4 zostaje oznaczony jako załącznik nr 3.
§ 2.
Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
§ 3.
Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
§ 4.
Aneks wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Funduszu.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2004 roku:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2004 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2004 roku w wersji mu przedłożonej.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2004, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
- bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 257.894.247,25 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych dwadzieścia pięć groszy);
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zrealizowany zysk netto w kwocie 77.463.088,70 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt grosze);
- zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.566.279,85 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy);
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujące wzrost środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego o kwotę 147.018.125,36 zł. (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych trzydzieści sześć groszy), tj. do kwoty 153.906.166,12 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych dwanaście groszy).
- zestawienie portfela inwestycyjnego;
- informacja dodatkowa;
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2004 rok w wersji mu przedłożonej.

Uchwała w sprawie podziału zrealizowanego zysku netto Funduszu za 2004 rok.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zrealizowanego zysku netto Funduszu za rok obrotowy 2004, postanawia:
Zrealizowany zysk netto wykazany na dzień 31 grudnia 2004 roku w kwocie 77.463.088,70 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy) przenieść w całości na kapitał zapasowy Funduszu.

Uchwała w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych postanawia:
Zrealizowaną niepokrytą stratę z lat ubiegłych w kwocie 4.144.426,84 zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) pokryć w całości z kapitału zapasowego Funduszu.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2004 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2004 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku , oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
- bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 310.822.000,- (słownie: trzysta dziesięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące) złotych;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zrealizowany zysk netto w kwocie 69.417.000,- (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy) złotych;
- zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004 toku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.803.000,- (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset trzy tysiące) złotych;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujące wzrost środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego o kwotę 147.258.000,- (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych, tj. do kwoty 156.680.000,- (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych.
- zestawienie portfela inwestycyjnego;
- informacja dodatkowa;
postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2004 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku, w wersji mu przedłożonej.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2004 roku:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2004 roku, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2004 roku:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2004 roku, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Niesiobędzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2004 roku (w sprawie absolutorium dla każdej z niżej wymienionych osób podjęto odrębna uchwałę):
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu/Pani:
Lubomirowi Charchalisowi - (w okresie 11.02.2004 r. - 31.12.2004 r.)
Arturowi Czyżowi - (w okresie 11.02.2004 r. - 31.12.2004 r.)
Sławomirowi Golonce - (w okresie 1.01.2004 r. - 11.02 2004r.)
Jakubowi Goskowi - (w okresie 1.01.2004 r - 31.12.2004 r.)
Andrzejowi Hajkowskiemu - (w okresie 1.01.2004 r. - 31.12.2004 r.)
Markowi Kamińskiemu - (w okresie 1.01.2004 r. - 11.02.2004 r.)
Jerzemu Kotarskiemu - (w okresie 1.01.2004 r. - 10.02.2004 r.)
Elżbiecie Krakowiak - (w okresie 11.02.2004 r. - 31.12.2004 r.)
Sławomirowi Krużmanowskiemu - (w okresie 1.01.2004 r. - 11.02.2004 r.)
Stanisławowi Ładyce - (w okresie 1.01.2004 r. - 10.02.2004 r.)
Waldemarowi Markiewiczowi - (w okresie 11.02.2004 r. - 31.12.2004 r.)
Piotrowi Miałkowskiemu - (w okresie 11.02.2004 r. - 31.12.2004 r.)
Urszuli Pałaszek - (w okresie 1.01.2004 r. - 31.12.2004 r.)
Elżbiecie Żuchaj - (w okresie 11.02.2004 r. - 31.12.2004 r.)
absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne