WZA 
 
Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odbędzie się dnia 11 sierpnia 2006 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Automobilklubu Polski w Warszawie przy ulicy Pańskiej 85.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2005 roku; 2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2005 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta; 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2005 rok; 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2005 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2005 roku; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2005 rok; 3) pokrycia straty netto za 2005 rok; 4) pokrycia nie pokrytej straty z lat ubiegłych; 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2005 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku; 6) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku; 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku;
7. Wybór Rady Nadzorczej Funduszu na nową wspólna kadencję.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 3 sierpnia 2006 roku do godziny 17.00, złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe, wystawione, przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje tekst uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu odbytym w dniu 11 sierpnia 2006 r.:Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 140 (2485) z dnia 20 lipca 2006 roku, pozycja 9038.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2005 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2005 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2005 roku w wersji mu przedłożonej.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2005, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
1.bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 96.944.190,10 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych dziesięć groszy);
2.rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 13.274.301,84 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze);
3.zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku; .
4.sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku; .
5.informacja dodatkowa;
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2005 rok w wersji mu przedłożonej.

Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2005 rok.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2005, postanawia: Stratę netto Funduszu wykazaną na dzień 31 grudnia 2005 roku w kwocie 13.274.301,84 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze) pokryć w całości z kapitału zapasowego Funduszu.

Uchwała w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych postanawia: Niepokrytą stratę z lat ubiegłych w kwocie 273.190.347,61 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt jeden groszy), powstałą w całości na skutek przejścia Funduszu w 2005 roku na zasady rachunkowości określone MSSF, pokryć w następujący sposób:
- z kapitału zapasowego Funduszu w kwocie 38.864.053,29 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dziewięć groszy);
- z kapitału podstawowego Funduszu, powstałego w wyniku przeszacowania z tytułu zastosowania MSR dotyczącego ujęcia hiperinflacji, w kwocie 211.358,07 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych siedem groszy);
- w pozostałej części, tj. w kwocie 234.114.936,25 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery miliony sto czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia pięć groszy) z kapitałów rezerwowych Funduszu.

Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2005 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
- bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 155.997.000,- (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 14.924.000,- (słownie: czternaście milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące) złotych;
- zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku;
- informacja dodatkowa;
postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2005 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku, w wersji mu przedłożonej.


Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2005 roku, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2005 roku, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Niesiobędzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.


Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2005 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu/Pani
Lubomirowi Charchalisowi - (w okresie 01.01.2005 r. - 07.02.2005 r.)
Arturowi Czyżowi - (w okresie 01.01.2005 r. - 12.09.2005 r.)
Jakubowi Goskowi - (w okresie 01.01.2005 r - 07.02.2005 r.)
Andrzejowi Hajkowskiemu - (w okresie 01.01.2005 r. - 07.02.2005 r.)
Stanisławowi Ładyce - (w okresie 07.02.2005 r. - 31.12.2005 r.)
Waldemarowi Markiewiczowi - (w okresie 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.)
Piotrowi Miałkowskiemu - (w okresie 01.01.2005r. - 07.02.2005 r.)
Bogdanowi Nogalskiemu - (w okresie 07.02.2005 r. - 31.12.2005 r.)
Urszuli Pałaszek - (w okresie 01.01.2005 r. - 19.05.2005 r.)
Magdalenie Robak - (w okresie 07.02.2005 r - 31.12.2005 r.)
Andrzejowi Wrębiakowi - (w okresie 07.02.2005 r. - 31.12.2005 r.)
Elżbiecie Żuchaj - (w okresie 01.01.2005 r. - 07.02.2005 r.)
absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Funduszu na nową wspólną kadencję.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Funduszu na nową wspólną kadencje Pana/Panią
1. Stanisława Ładykę
2. Waldemara Markiewicza
3. Bogdana Nogalskiego
4. Magdalene Robak
5. Andrzeja Wrębiaka.
Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne