WZA 
 
Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odbędzie się dnia 23 października 2007 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Automobilklubu Polski w Warszawie przy ulicy Pańskiej 85.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
Rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2006 roku; 2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2006 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta; 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2006 rok; 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2006 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2006 roku wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2006 roku; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2006 rok; 3) podziału zysku netto za 2006 rok; 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2006 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2006 roku; 5) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku; 7) zatwierdzenia aneksu do umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 15 października 2007 roku do godziny 17.00 złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje tekst uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu odbytym w dniu 23 października 2007 r.:Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 189 (2786) z dnia 28 września 2007 roku, pozycja 12132.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2006 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2006 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2006 roku w wersji mu przedłożonej.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2006.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2006, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:

 • bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 187.908.572,35 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści pięć groszy);
 • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 336.349,04 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych cztery grosze);
 • zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku;
 • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku;
 • informacja dodatkowa;
 • postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2006 rok w wersji mu przedłożonej.

  Uchwała w sprawie podziału zysku netto Funduszu za 2006 rok.
  Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto Funduszu za rok obrotowy 2006, postanawia: Zysk netto Funduszu wykazany na dzień 31 grudnia 2006 roku w kwocie 336.349,04 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych cztery grosze) przenieść w całości na kapitał zapasowy Funduszu.

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2006 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2006 roku.
  Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2006 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2006 roku oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
 • bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 140.307.234,18 złotych (słownie: sto czterdzieści milionów trzysta siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote osiemnaście groszy);
 • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5.453.026,74 złotych (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt cztery grosze);
 • zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku;
 • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku;
 • informacja dodatkowa; postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2006 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2006 roku, w wersji mu przedłożonej.


 • Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2006 roku.
  Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2006 roku, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.

  Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2006 roku.
  Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2006 roku, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Niesiobędzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.

  Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2006 roku.
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu/Pani Stanisławowi Ładyce - (w okresie 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r.) Waldemarowi Markiewiczowi - (w okresie 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r.) Bogdanowi Nogalskiemu - (w okresie 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r.) Magdalenie Robak - (w okresie 01.01.2006 r - 31.12.2006 r.) Andrzejowi Wrębiakowi - (w okresie 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia aneksu do umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu.
  Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 30 ust. 5 Statutu oraz § 10 ust. 3 Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku, zwanej dalej "Umową o Zarządzanie", postanawia zatwierdzić aneks do Umowy o Zarządzanie zawarty w dniu 12 października 2007roku i zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/07/V z dnia 12 października 2007 roku, stanowiący załącznik do tej uchwały Rady Nadzorczej.
  Grupa GREMI
  JUPITER NFI S.A.

                                Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne