WZA 
 
Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odbędzie się dnia 6 października 2008 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Automobilklubu Polski w Warszawie przy ulicy Pańskiej 85.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
Rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2007 roku; 2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2007 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta; 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2007 rok; 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2007 roku; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2007 rok; 3) podziału zysku netto za 2007 rok; 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku; 5) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 26 września 2008 roku do godziny 17.00 złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje tekst uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 06 października 2008 r.:

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. 

Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 179 (3028) z dnia 12 września 2008 roku, pozycja 11850.

Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2007 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2007 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2007 roku w wersji mu przedłożonej.

Uchwała nr 4
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2007.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2006, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:

 • bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 202.553.299,81 zł (słownie: dwieście dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy);
 • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 77.607.203,10 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów sześćset siedem tysięcy dwieście trzy złote dziesięć groszy);
 • zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku;
 • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku;
 • informacja dodatkowa;
 • postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2007 rok w wersji mu przedłożonej.

  Uchwała nr 5
  w sprawie podziału zysku netto Funduszu za 2007 rok.

  Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto Funduszu za rok obrotowy 2007, postanawia:

  Zysk netto Funduszu wykazany na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 77.607.203,10 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów sześćset siedem tysięcy dwieście trzy złote dziesięć groszy) przenieść w całości na kapitał zapasowy Funduszu.

  Uchwała nr 6
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku.

  Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:

 • bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 195.295.111,64 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze);
 • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 48.268.364,44 złotych (słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści cztery grosze);
 • zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku;
 • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku;
 • informacja dodatkowa;
 • postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku, w wersji mu przedłożonej.

  Uchwała nr 7
  w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2007 roku.

  Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2007 roku, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.


  Uchwała nr 8
  w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2007 roku.

  Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2007 roku, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Niesiobędzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

  Uchwała nr 9
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2007 roku.

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej Funduszu, Panu/Pani

  Stanisławowi Ładyce – (w okresie 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.)


  Waldemarowi Markiewiczowi – (w okresie 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.)

  Bogdanowi Nogalskiemu – (w okresie 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.)

  Magdalenie Robak – (w okresie 01.01.2007 r – 31.12.2007 r.)

  Andrzejowi Wrębiakowi – (w okresie 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.)

  absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.
  Grupa GREMI
  JUPITER NFI S.A.

                                Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne