WZA 
 
Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 11 marca 2009 roku, na godz. 11.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Automobilklubu Polski w Warszawie przy ulicy Pańskiej 85.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu;
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpózniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 03 marca 2009 roku do godziny 17.00, złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe, wystawione, przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie.JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu z 11 marca 2009 roku.

*Uchwała nr 1* w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

*Uchwała nr 2* w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 28 (3131) z dnia 10 lutego 2009 roku, pozycja 1618.

*Uchwała nr 3* w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i art. 19.1 Statutu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej:
1. Pana Waldemara Markiewicza;
2. Pana Stanisława Ładykę;
3. Pana Andrzeja Wrębiaka;
4. Pana Bogdana Nogalskiego;
5. Panią Magdalenę Robak.

*Uchwała nr 4* w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i art. 19.1 Statutu postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Hajdarowicza.

*Uchwała nr 5* w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i art. 19.1 Statutu postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Witolda Obszyńskiego.

*Uchwała nr 6* w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i art. 19.1 Statutu postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Piotra Łysek.

*Uchwała nr 7* w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i art. 19.1 Statutu postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Janusza Koczyka.

*Uchwała nr 8* w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i art. 19.1 Statutu postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią Dorotę Hajdarowicz.

Informacje dotyczące osób powołanych w skład Rady Nadzorczej przekazane zostaną raportem bieżącym w dniu jutrzejszym.
Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne