WZA 
 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 17 grudnia 2009 roku, na godz. 12.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Automobilklubu Polski w Warszawie przy ulicy Pańskiej 85, z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Funduszu;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu;
 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd Funduszu podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian:

Skreśla się art. 37 Statutu o dotychczasowej treści:
"37.1. Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "PARKIET", lub "Rzeczpospolita" z wyjątkiem ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.
37.2. Ogłoszenia Funduszu powinny być również wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Funduszu w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy.
37.3. (skreślony).".

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Funduszu na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. osoby będące akcjonariuszami Funduszu w dniu 1 grudnia 2009 r. W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Funduszu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. po 19 listopada 2009 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tj. 2 grudnia 2009 r.) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu powinno zawierać treść określoną w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Funduszu mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 25 listopada 2009 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 27 listopada 2009 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.
Żądania należy przesyłać pisemnie na adres siedziby Funduszu ( ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków) lub w postaci elektronicznej na adres: jupiter@jupiter-nfi.pl
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Funduszu reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Funduszowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał należy przesyłać pisemnie na adres siedziby Funduszu ( ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków) lub w postaci elektronicznej na adres: jupiter@jupiter-nfi.pl.
Fundusz niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Funduszu. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia podczas Zgromadzenia. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: jupiter@jupiter-nfi.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać zeskanowany dokument udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalający zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.
W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.
Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Funduszu swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Fundusz będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.
Fundusz podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Funduszu o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Funduszu. Od dnia zwołania Zgromadzenia Fundusz udostępnia w siedzibie Funduszu formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Fundusz wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Funduszu, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Uczestniczenie w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Funduszu nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wypowiadanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Funduszu nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zgromadzenia.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Funduszu www.jupiter-nfi.pl
Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Funduszu. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Funduszu.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

Informacja o ilości akcji

Projekty uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje tekst uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 17 grudnia 2009 r.:

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu Funduszu o zwołaniu Nadzwyczajnego Waln ego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Funduszu;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu;
 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Uchwała nr 3

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia ogłosić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 30 grudnia 2009 roku do godz. 12,00. Walne Zgromadzenie wznowi obrady w tym samym miejscu, tj. w Warszawie, ul. Pańska 85.
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje tekst uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 30 grudnia 2009 r. - kontynuacja po przerwie obrad NWZ z dnia 17 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 4

NWZ Jupiter NFI SA zwołanego na dzień 17.12.2009 podjęta w dniu 30.12.2009r
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i art. 19.1 Statutu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Witolda Obszyńskiego.

Uchwała nr 5

NWZ Jupiter NFI SA zwołanego na dzień 17.12.2009 podjęta w dniu 30.12.2009
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i art. 19.1 Statutu postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zdebskiego.

Uchwała nr 6

NWZ Jupiter NFI SA zwołanego na dzień 17.12.2009 podjęta w dniu 30.12.2009
w sprawie zmian Statutu Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu postanawia skreślić art. 37 Statutu Funduszu.

Uchwała nr 7

NWZ Jupiter NFI SA zwołanego na dzień 17.12.2009 podjęta w dniu 30.12.2009
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwaloną zmianą Statutu Funduszu, ustala jednolity tekst zmienionego Statutu w następującym brzmieniu:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1.
Fundusz działa pod firmą "Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna". Fundusz może używać skrótu firmy "Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." lub "Jupiter NFI S.A".

Artykuł 2.
Siedzibą Funduszu jest Kraków.

Artykuł 3.
Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa.

Artykuł 4.
Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz Kodeksu spółek handlowych.

Artykuł 5.
5.1.Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 5.2.Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Artykuł 6.
Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.


II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOśCI FUNDUSZU.

Artykuł 7.
7.1.Przedmiotem działalności Funduszu jest:
a).nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
b).nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
c).nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
d).wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
e).rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
f).udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
g).zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.

7.2.Przedmiot działalności Funduszu określony w art. 7.1 oznaczony jest w PKD numerami 64.20.Z; 64.30.Z oraz 64.99.Z..

Artykuł 8.
Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:
8.1. (skreślony).
8.2.Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.
8.3.(skreślony).
8.4.(skreślony).
8.5.(skreślony).
8.6.(skreślony).
8.7.Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem:
a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo,
b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców.
8.8. (skreślony).
8.9. (skreślony).
8.10. (skreślony).
8.11. (skreślony).

III. KAPITAŁ FUNDUSZU.

Artykuł 9.
9.1.Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 5.214.440,80 zł (słownie: pięć milionów dwieście czternaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 13.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii A o numerach od 000.000.001 do 013.036.102, na 13.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii B o numerach od 000.000.001 do 013.036.102 oraz na 26.072.204 akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach 0d 000.000.001 do 26.072.204, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
9.2.Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
9.3. (skreślony).

Artykuł 10.
10.1.Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.
10.2. Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

Artykuł 11.
11.1.Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz.
11.2.Decyzję o nabyciu przez Fundusz akcji własnych, w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Funduszu.
11.3.Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Artykuł 12.
(skreślony).

IV. OGRANICZENIA W WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU Z AKCJI.

Artykuł 13.
(skreślony).

V. ORGANY FUNDUSZU.

Artykuł 14.
Organami Funduszu są:
A. Zarząd,
B. Rada Nadzorcza,
C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZąD.
Artykuł 15.
15.1.Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Członkowie Zarządu powoływani są na dwuletnią wspólną kadencję.
15.2.Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
15.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
15.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
15.5.(skreślony).

Artykuł 16.
16.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Funduszu.
16.2.Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, może określać szczegółowo reguŹlamin Zarządu.
Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Artykuł 17.
17.1.Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
17.2. (skreślony)
17.3.(skreślony).

Artykuł 18.
(skreślony).

B.RADA NADZORCZA.

Artykuł 19.
19.1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią wspólną kadencję.
19.2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie niezależnych ("Niezależni Członkowie"). Za "Niezależnego Członka" będzie uważana osoba, która:
a). nie jest osobą zarządzającą Funduszem, podmiotem zależnym od Funduszu, podmiotem powiązanym (w rozumieniu przepisów K.s.h.) z Funduszem lub osobą najbliższą takiej osoby zarządzającej;
b). nie ma z Funduszem lub z podmiotem zależnym od Funduszu stosunków handlowych lub zawodowych, które miały by istotne znaczenie dla Funduszu lub takiej osoby;
c). nie jest pracownikiem Funduszu, podmiotu zależnego od Funduszu, podmiotu powiązanego z Funduszem lub osobą najbliższą takiego pracownika;
d). nie jest akcjonariuszem Funduszu posiadającym więcej niż 0,01% kapitału zakładowego Funduszu, pracownikiem akcjonariusza Funduszu posiadającego więcej niż 5% kapitału zakładowego Funduszu lub pracownikiem podmiotu powiązanego z takim akcjonariuszem, jak również nie jest osobą najbliższą takiego pracownika.
19.3.W niniejszym Statucie "podmiot zależny" oznacza podmiot, w którym Fundusz posiada więcej niż 50 % głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub posiada prawo do powoływania co najmniej 50 % członków zarządu, rady nadzorczej (lub innego organu zarządzającego bądź nadzorującego) takiego podmiotu; "podmiot powiązany" oznacza jakąkolwiek spółkę lub inny podmiot w której Fundusz dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20 % akcji Funduszu; "osoba zarządzająca" oznacza członków zarządu, likwidatorów, prokurentów, głównego księgowego, wewnętrznych doradców prawnych oraz inne osoby odpowiedzialne za kierowanie danym podmiotem i bezpośrednio podlegające Zarządowi.

Artykuł 20.
20.1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz może wybrać jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.
20.2.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
20.3.(skreślony).
20.4. (skreślony).

Artykuł 21.
21.1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
21.2.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.

Artykuł 22.
22.1.Z zastrzeżeniem art. 22.3 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
22.2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu wymaga większości głosów 4/5 wszystkich członków Rady Nadzorczej.
22.3.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
22.4.(skreślony).
22.5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 22.3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępców, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
22.6.Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.

Artykuł 23.
Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

Artykuł 24.
24.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.
24.2. (skreślony).
24.3.Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a) ocena rocznych sprawozdań finansowych Funduszu oraz zapewnienie ich badania przez biegłego rewidenta;
b) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu;
c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a), b) i c);
e) powoływanie, zawieszanie z ważnych powodów lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu a także zawieranie umów z członkami Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu;
g) (skreślony);
h) (skreślony);
i) zatwierdzanie rocznego budżetu Funduszu;
j) (skreślony).
k)(skreślony).
24.4. (skreślony).
24.5. (skreślony).

Artykuł 25.
Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C.WALNE ZGROMADZENIE.

Artykuł 26.
26.1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.
26.2. Z zastrzeżeniem art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
26.3.Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2.
26.4.Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;
b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3.

Artykuł 27.
27.1.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
27.2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
27.3. (skreślony).

Artykuł 28.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Funduszu lub w Warszawie.

Artykuł 29.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 30.
30.1.Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
30.2.Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów:
a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;
c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu;
d) połączenie Funduszu z inną spółką;
e) rozwiązanie Funduszu.
30.3.Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
30.4.(skreślony).
30.5.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw wskazanych w ustawie lub niniejszym Statucie, należy:
a) zatwierdzanie umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w art. 24.4 oraz zmian tej umowy;
b) wyrażanie zgody na wypowiedzenie przez Fundusz umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w art. 24.4;
c) podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.

Artykuł 31.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 32.
32.1.Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd. 32.2.Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.

VI. GOSPODARKA FUNDUSZU.

Artykuł 33.
(skreślony).

Artykuł 34.
Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.

Artykuł 35.
35.1. W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe sporządzone na ostatni dzień roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Funduszu w tym okresie.
35.2. (skreślony).

Artykuł 36.
36.1.Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż wciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
36.2.Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, Fundusz może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Artykuł 37.
(skreślony).
Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne