WZA 
 
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2001, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:

bilans na dzień 31 grudnia 2001 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 428.807.946,72 zł. (słownie: czterysta dwadzieścia osiem milionów osiemset siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze);

rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 704.248,53 zł (słownie: siedemset cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt trzy grosze), na który składa się zrealizowany zysk netto w kwocie 25.118.715,51 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset piętnaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy) oraz niezrealizowana strata netto w kwocie 24.414.466,98 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy);

sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujące wzrost środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego o kwotę 2.493.318,72 zł. (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze), tj. do kwoty 7.396.047,41 zł (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem złotych czterdzieści jeden groszy).

zestawienie portfela inwestycyjnego;

informacja dodatkowa;postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2001 rok w wersji mu przedłożonej.

Uchwała w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych:

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych postanawia:

Zrealizowaną niepokrytą stratę z lat ubiegłych w kwocie 37.944.608,28 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset osiem złotych dwadzieścia osiem groszy) pokryć z kapitału zapasowego Funduszu.

Uchwała w sprawie podziału zysku netto Funduszu za 2001 rok obrotowy:

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto Funduszu za rok obrotowy 2001, postanawia:

§ 1. Zrealizowany zysk netto w kwocie 25.118.715,51 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset piętnaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Funduszu.

§ 2. Niezrealizowaną stratę netto wykazaną na dzień 31 grudnia 2001 roku w kwocie 24.414.466,98 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) przenieść na niepokryte niezrealizowane straty z lat ubiegłych.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2001 roku:

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2001 roku, postanawia udzielić członkom Zarządu Funduszu:

Ireneuszowi Nawrockiemu, Januszowi Koczykowi oraz Januszowi Pałuckiemu, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2001 roku:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej Funduszu:

Igorowi Chalupcowi (w okresie 01.01.2001 - 31.12.2002),

Sławomirowi Golonce (w okresie 01.01.2001 - 31.12.2001),

Markowi Kamińskiemu (w okresie 01.01.2001 - 31.12.2001)

Jerzemu Kędzierskiemu (w okresie 01.01.2001 - 31.12.2001),

Jerzemu Kotarskiemu (w okresie 01.01.2001 - 31.12.2001),

Stanisławowi Ładyce (w okresie 01.01.2001 - 31.12.2001),

Robertowi Oślakowi (w okresie 01.01.2001 - 14.09.2001),

Waldemarowi Markiewiczowi (w okresie 19.11.2001 - 31.12.2001),

Urszuli Pałaszek (w okresie 01.01.2001 - 31.12.2001),

Tomaszowi Wołochowi (w okresie 01.01.2001 - 31.12.2001),

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku.

Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu:

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.1 Statutu, postanawia:

Odwołać z Rady Nadzorczej .............................

Dokonać wyboru do Rady Nadzorczej ...............

--------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI DLA MSP

1. Jakie łączne kwoty zostały zainwestowane przez Fundusz w każdą ze spółek zależnych i stowarzyszonych i jacy są pozostali udziałowcy tych spółek ? Jakie Fundusz osiągnął stopy zwrotu z tych inwestycji i czy te stopy są zbieżne z przyjętymi przez Fundusz w planach ?

W 2001 roku Fundusz zainwestował łącznie 83.037 tys. zł, z czego w akcje spółek zależnych i stowarzyszonych 67.247 tys. zł. Wydatki te były przeznaczone na zakup następujących akcji :

Ceramika Nowa Gala S.A. 33 871 tys. zł Fundusz posiadał na 31.12.2001 roku 78,57 % kapitału spółki , pozostali akcjonariusze to Waldemar Piotrowski, Zbigniew Surma, Zbigniew Rymsza, Włodzimierz Giermasiński, Kazimierz Posielski, Gala Centrum Budownictwa Sp. z o.o. (razem 21,43% kapitału).

dataCom S.A. 26 338 tys. zł Fundusz posiadał na 31.12.2001 roku 70,00 % kapitału spółki, pozostali akcjonariusze to P. U-H .Technichem. Sp. z o.o. i Wiesław Kijek (razem 30,00% )

e-Katalyst S.A. 6 798 tys. zł Fundusz posiadał na 31.12.2001 roku 59,62 % kapitału spółki, pozostali akcjonariusze to e-Katalyst Management Sp. z o.o., 3 Investment Sp. z o.o. (razem 40,38% )

W 2001 Fundusz nie zamknął żadnej z omawianych inwestycji.

2. Fundusz dokonał w 2001 r. inwestycji w akcje spółki Pro Futuro S.A. na kwotę 78 mln zł . Czym Fundusz uzasadnia dokonanie tej inwestycji wobec poniesionej przez spółkę Pro Futuro w 2000 roku straty na działalności operacyjnej w wysokości 11.159 tys. zł oraz w 2001r. w wysokości 36.459 tys. zł ? Jaki jest przedmiot działalności tej spółki ? Jakie są dalsze plany Funduszu wobec tej inwestycji ?

W 2001 roku Fundusz nie inwestował środków na zakup akcji Pro-Futuro S.A., opisywana wyżej kwota 78 mln zł została wydatkowa jeszcze w 2000 roku. Kwota ta w księgach 2000 roku została zaewidencjonowana jako pozostałe należności, natomiast po rejestracji podwyższenia kapitału w 2001 roku, kwota 78 mln powiększyła wartość bilansową Spółki w portfelu inwestycyjnym Funduszu. Przedmiotem działalności Pro - Futuro S.A. jest świadczenie nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności usług szerokopasmowego dostępu do internetu oraz usług transmisji danych. Pro - Futuro S.A. jest operatorem sieci dostępowej pracującej w technologii radiowej LMDS. Spółka zrealizowała projekt budowy sieci LMDS dzięki środkom pozyskanym od Funduszu. W opinii Zarządu Funduszu rynek, na którym funkcjonuje Pro - Futuro S.A. charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostu.

Straty poniesione na działalności operacyjnej w latach 2000 .2001 wynikają z faktu, że w okresie tym, Spółka koncentrowała się przede wszystkim na budowie infrastruktury. Zrealizowano budowę sieci telekomunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem dziesięć aglomeracji miejskich. Równolegle stworzono struktury niezbędne do funkcjonowania tego typu przedsiębiorstwa. Dopiero w drugim półroczu 2001 roku rozpoczęto działalność sprzedażową na pełną skalę.

W 2002 roku Fundusz planuje pozyskanie dla spółki inwestora branżowego.

3. Jaką stopę zwrotu Fundusz zrealizował dokonując sprzedaży akcji Hydrobudowa Gdańsk S.A., Eletromontaż Export S.A. oraz Centrozap S.A. ?

W wyniku sprzedaży w 2001 roku akcji Fundusz zrealizował następujące nominalne stopy zwrotu na trzech omawianych inwestycjach : Hydrobudowa Gdańsk S.A 29% Eletromontaż Export S.A. 43% Centrozap S.A. -78%

4. Czy spółka 3 Investment Sp. z o.o. dokonała w terminie spłaty pełnej kwoty pożyczki udzielonej przez Fundusz (13.924 tys. zł), której termin wymagalności przypadał na 30.09.2001 r. ? Jeśli nie, to jaka była przyczyna udzielenia dalszych pożyczek w kwocie ok. 15 mln zł, których termin spłaty przypada na 30.09.2002 r ? Jakie są warunki udzielenia tych pożyczek, w tym jakie jest ich zabezpieczenie ?

Zgodnie z podpisanym aneksem z dnia 28.09.2001 roku przedłużono termin spłaty pożyczek udzielonych przez Fundusz w poprzednich okresach na rzecz 3 Investment Sp. z o.o.. Termin spłaty tych pożyczek określono na 30.09.2002 roku, oprocentowanie ich ustalono w wysokości zmiennego 3 miesięcznego WIBOR -u, ich zabezpieczeniem jest dobrowolne poddanie się egzekucji, w trybie art. 777 pkt 4 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Tym samym Fundusz w 2001 roku nie udzielał nowych pożyczek 3 Investment Sp. z o.o. nastąpiła natomiast ich prolongata na następny okres.

5. Jakie są plany Funduszu odnośnie nabytych akcji własnych ?

Fundusz w okresie wrzesień . grudzień 2001 roku dokonał skupu 3 250 tys. akcji własnych wydatkowując na ten cel 9 503 tys. zł w celu ich odsprzedaży. Przyczyną dokonanych zakupów było przekonanie Zarządu Funduszu o spodziewanej wysokiej stopie zwrotu z tej inwestycji. Przekonanie to wynika ze znacznego niedoszacowania kursu akcji Funduszu w stosunku zarówno do wartości bilansowej jak i wyceny dyrektorskiej. W przyszłości nie wyklucza się możliwości umorzenia nabytych akcji.

6. Na rzecz jakiego podmiotu dokonał zbycia akcji spółki stowarzyszonej Zakłady Mebli Giętych Fameg S.A. ?

Fundusz dokonał wniesienia części posiadanych akcji Zakładów Mebli Giętych Fameg S.A. (1% kapitału) do spółki Trinity SRP Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w tej spółce.

7. Jakie są plany Jupiter NFI S.A. wobec spółek Kuźnia Jawor S.A., Zakład Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych Zugil S.A., Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego Andropol S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., Fabryka Armatur Głuchołazy S.A. ?

Kuźnia Jawor S.A., Zakład Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych Zugil S.A., Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego Andropol S.A. . zakończono proces podstawowej restrukturyzacji, prowadzone są działania zmierzające do pozyskania inwestora strategicznego dla tych spółek, jednocześnie trwa systematyczny proces budowy wartości.

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. . w spółce trwa proces restrukturyzacji finansowej w związku z ustawą o oddłużaniu polskiego górnictwa węgla kamiennego oraz restrukturyzacji majątkowej i organizacyjnej zmierzającej do likwidacji nierentownych rodzajów działalności. Po zakończeniu tych procesów przewiduje się pozyskanie inwestora.

Fabryka Armatur Głuchołazy S.A. - spółka jest w trakcie głębokiego procesu naprawczego zmierzającego do wyprowadzenia spółki z kryzysu finansowego spowodowanego zapaścią na rynku, na którym spółka funkcjonuje. Dopiero po zakończeniu tego procesu przewiduje się znalezienie inwestora strategicznego.

8. Jakie jest uzasadnienie sprzedaży przez Fundusz akcji NOWOMAG S.A. na rzecz PBSZ S.A. . spółki zależnej od Jupiter NFI S.A. i w jaki sposób zostały wycenione akcji NFUG NOWOMAG S.A.?

Sprzedaż tych akcji była zakończeniem procesu wprowadzania do spółki NOWOMAG S.A. inwestora strategicznego (PBSZ S.A.) posiadającego stabilną pozycję ekonomiczną a przede wszystkim mocno osadzonego na polskim rynku górnictwa węgla kamiennego. Pozwoliło to spółce NOWOMAG S.A. zwiększyć sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych oraz z powodzeniem przeprowadzić trudny proces oddłużania spółki. Cały proces przejmowania akcji wiązał się z podwyższeniem w 2000 roku kapitału akcyjnego zarówno w PBSZ S.A. jak i NOWOMAG S.A. Wyceniając akcje NOWOMAG S.A. kierowano się wyceną spółki metodą likwidacyjną oraz średnią ceną akcji po jakiej PBSZ S.A. objął akcje NOWOMAG S.A. na CETO w trakcie publicznego wezwania.

9. Czy miały miejsce oprócz wspomnianej wyżej inne transakcje pomiędzy Jupiter NFI S.A. a spółkami zależnymi ? Jeśli tak, to jaki był przedmiot i wartość transakcji?

Spośród istotnych transakcji dokonanych w 2001 roku z podmiotami powiązanymi (oprócz wymienionych powyżej ) Fundusz dokonał następujących transakcji :

1. Sprzedaż akcji / udziałów

a. sprzedaż udziałów w Eletrociepłownia Andropol Sp. z o.o. na rzecz Andrychowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego Andropol S.A. za kwotę 1 910 tys. zł.

b. sprzedaż akcji spółki ERGIS S.A. na rzecz ZTS ERG S.A. w Pustkowie za kwotę 2 576 tys. zł.

c. sprzedaż akcji Lubelskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego na rzecz Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A za kwotę 750 tys. zł.

2. Zakup akcji

a. zakup akcji Drop S.A. i PBSZ S.A. od spółki Zugil S.A. za kwotę 2 602 tys. zł .

3. Udzielenie pożyczki

Udzielenie pożyczki dla spółki dataCom S.A. w wysokości 5 040 tys. zł. Pożyczka ta została w całości spłacona w 2001 roku.
Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne