WZA 
 
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu, które odbyło się w dniu 19.11.2001 r., podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

Uchwała nr 2

W sprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 194 (1274)z dnia 5 października 2001 roku, pozycja 29909 wraz z uzupełnieniem zamieszczonym w Monitorze Sadowym i Gospodarczym numer 209 (1289) z dnia 26 października 2001 r. pozycja 30791.

Uchwała nr 3

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2000 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2000 roku, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2000 roku w wersji mu przedłożonej.

Uchwała nr 4

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2000.

Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2000, na które składają się:

bilans na dzień 31 grudnia 2000 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 466.879.192,32 zł. (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści dwa grosze);

rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 12.682.162,- zł. (słownie: dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote);

sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 4.902.799,10 zł. (słownie: cztery miliony dziewięćset dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy);

zestawienie portfela inwestycyjnego;

informacja dodatkowa;

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2000 rok w wersji mu przedłożonej.

Uchwała nr 5

W sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych postanawia:

zrealizowaną niepokrytą stratę z lat ubiegłych w kwocie 30.722.618,14 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset osiemnaście złotych czternaście groszy) pokryć z kapitału zapasowego Funduszu.

Uchwała nr 6

W sprawie podziału zysku netto Funduszu za 2000 rok obrotowy.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto Funduszu za rok obrotowy 2000, postanawia:

§ 1. Zrealizowany zysk netto w kwocie 18.634.796,88 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Funduszu w wysokości 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) na akcję.

Określić na dzień 6 grudnia 2001 roku dzień dywidendy, tj. dzień według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 20 grudnia 2001 roku.

Pozostałą część zrealizowanego zysku netto w kwocie 434.449,52 zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Funduszu.

§ 2. Niezrealizowaną stratę netto wykazaną na dzień 31 grudnia 200 roku w kwocie 6.387.084,40 zł (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) przenieść na niepokryte niezrealizowane straty z lat ubiegłych.

Uchwała nr 7

W sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2000 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2000 roku, postanawia udzielić członkom Zarządu Funduszu:

Ireneuszowi Nawrockiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),

Januszowi Koczykowi (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),

Januszowi Pałuckiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),

Jackowi Cesarzowi (w okresie 01.01.2000 - 17.04.2000),

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 roku.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2000 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej Funduszu:

Igorowi Chalupcowi (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),

Ewie Chmielewskiej (w okresie 01.01.2000 - 31.03.2000),

Michałowi Dobakowi (w okresie 01.01.2000 - 08.08.2000),

Lechowi Głogowskiemu (w okresie 01.01.2000 - 10.03.2000),

Sławomirowi Golonce (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),

Przemysławowi Jarońskiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.03.2000),

Markowi Kamińskiemu (w okresie 08.08.2000 - 31.12.2000)

Mirosławowi Karasiowi (w okresie 01.01.2000 - 31.03.2000),

Jerzemu Kędzierskiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),

Jerzemu Kotarskiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),

Stanisławowi Ładyce (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),

Robertowi Oślakowi (w okresie 08.08.2000 - 31.12.2000),

Urszuli Pałaszek-Mitroczuk (w okresie 10.03.2000 - 31.12.2000),

Mieczysławowi Puławskiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.03.2000),

Piotrowi Robakowi (w okresie 01.01.2000 - 31.03.2000),

Tomaszowi Wołochowi (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),

Andrzejowi Wrębiakowi (w okresie 01.01.2000 - 08.08.2000).

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 roku.

Uchwała nr 9

w sprawie zmiany Statutu.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu, postanawia:

Dokonać następujących zmian w Statucie Funduszu:

1). Art. 4 - otrzymuje brzmienie:

"Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz Kodeksu spółek handlowych.".

2). Art. 8.6 - skreśla się.

3). Art. 8.10 - otrzymuje brzmienie:

"Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 20 (dwadzieścia) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta.".

4). Art. 8.11 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Ograniczenia określone w art. 8 dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia.".

5). W Art. 9.1 wyrazy "kapitał akcyjny" zastępuje się wyrazami "kapitał zakładowy".

6). Art. 9.2 - otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.".

7). Dotychczasową treść art. 10 oznacza się jako 10.1. a dotychczasową treść art. 11 oznacza się jako. 10.2.

9) W art. 12 wyrazy "art.435 Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "art. 433 Kodeksu spółek handlowych".

10). Tytuł Rozdziału V otrzymuje brzmienie: "ORGANY FUNDUSZU"

11). Art. 14 - otrzymuje brzmienie:

"Organami Funduszu są:

A. Zarząd

B. Rada Nadzorcza

C. Walne Zgromadzenie".

12). Art.15.1 - otrzymuje brzmienie:

"Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. Członkowie Zarządu powoływani są na dwuletnią wspólną kadencję.".

13). W Art. 16. 1 wyrazy "władz Funduszu" zastępuje się wyrazami "organów Funduszu".

14). Art.19.1 - otrzymuje brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się z pięciu do jedenastu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią wspólną kadencję.".

15). Art. 20.2 - otrzymuje brzmienie:

"Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru przewodniczącego."

16). Art. 22 - otrzymuje brzmienie:

"22.1. Z zastrzeżeniem art. 22.3 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 22.3 oraz art.22.4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.

17). Art. 24.3 pkt. a, b), c), d) oraz e) - otrzymują brzmienie:

"Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

a) ocena rocznych sprawozdań finansowych Funduszu oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej międzynarodowej renomie;

b) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu;

c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a), b) i c);

e) powoływanie, zawieszanie z ważnych powodów lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu a także zawieranie umów z członkami Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia".

18). Art. 26.2 - otrzymuje brzmienie:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.".

19). Art. 27.2 - otrzymuje brzmienie:

"Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia."

20). Art.30.1 - otrzymuje brzmienie:

"Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.

Większość ta jest wymagana w szczególności w następujących sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

- podjęcia uchwały co do podziału zysku lub pokrycia straty,

- udzielenia absolutorium członkom organów Funduszu z wykonania przez nich obowiązków.".

21). Art. 31 - otrzymuje brzmienie:

"Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.".

22). Art.32.1 - otrzymuje brzmienie:

"Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd.".

23). Dotychczasową treść Art. 36 oznacza się jako art. 36.1.

24). Dodaje się nowy art.36.2 w brzmieniu:

"36.2 Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, Fundusz może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków."

Uchwała nr 10

w sprawie zmiany Statutu.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Funduszu:

Art.11 otrzymuje nowe brzmienie:

"11.1 Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz.

11.2 Decyzję o nabyciu przez Fundusz akcji własnych, w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Funduszu.

11.3 Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.".

Uchwała nr 11

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z dokonanymi zamianami Statutu, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

Uchwała nr 12

W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Waldemara Markiewicza.

Uchwała nr 13

w sprawie: zatwierdzenia zmian do Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 30 ust. 5 Statutu oraz § 10 ust. 3 Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku, zwanej dalej "Umową o Zarządzanie", postanawia: Zatwierdzić aneks do Umowy o Zarządzanie zawarty w dniu 16 listopada 2001 roku i zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/01/III. Tekst aneksu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne