WZA



 
 
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 30 kwietnia 2004 roku, na godz. 10.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Automobilklubu Polskiego w Warszawie przy ulicy Pańskiej nr 85.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

5. Rozpatrzenie:

1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2003 roku;

2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2003 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;

3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2003 rok;

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2003 roku;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2003 rok;

3) pokrycia straty netto za 2003 rok;

4) pokrycia zrealizowanej nie pokrytej straty z lat ubiegłych;

5) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku;

6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku;

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przez terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 22 kwietnia 2004 roku do godz. 18,oo, złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji, oraz że akcje te zostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 30.04.2004 roku, podjęło następujące uchwały:

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 70 (1906) z dnia 8 kwietnia 2004 roku, pozycja 3309.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2003 roku: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2003 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2003 roku w wersji mu przedłożonej.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2003: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2003, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 228.822.676,58 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy);

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 55.328.467,43 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści trzy grosze), na którą składa się zrealizowana strata netto w kwocie 43.411.666,41 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy) oraz niezrealizowana strata netto w kwocie 11.916.801,02 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy osiemset jeden złotych dwa grosze);

- zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 60.206.217,57 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście sześć tysięcy dwieście siedemnaście złotych pięćdziesiąt siedem groszy);

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku wykazujące spadek środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego o kwotę 17.995.751,67 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy), tj. do kwoty 6.888.040,76 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści złotych siedemdziesiąt sześć groszy).

- zestawienie portfela inwestycyjnego;

- informacja dodatkowa;

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2003 rok w wersji mu przedłożonej.

Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2003 rok:

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2003, postanawia:

§ 1.

Zrealizowaną stratę netto w kwocie 43.411.666,41zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy) pokryć z kapitału zapasowego Funduszu.

§ 2.

Niezrealizowaną stratę netto wykazaną na dzień 31 grudnia 2003 roku w kwocie 11.916.801,02 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy osiemset jeden złotych dwa grosze) przenieść na niepokryte niezrealizowane straty z lat ubiegłych.

Uchwała w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych:

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych postanawia:

zrealizowaną niepokrytą stratę z lat ubiegłych w kwocie 15.808.188,07 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset osiem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych siedem groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Funduszu.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2003 roku:

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Januszowi Koczykowi (w okresie 1.01.2003 - 31.12.2003) oraz Wiceprezesowi Zarządu Zbigniewowi Niesiobędzkiemu (w okresie 1.01.2003 - 31.12.2003) absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2003 roku:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej Funduszu:

Igorowi Chalupcowi - (w okresie 1.01. 2003 r. - 6.08. 2003 r.)

Sławomirowi Golonce - (w okresie 1.01.2003 r. - 31.12.2003 r.)

Jakubowi Goskowi - (w okresie 24.04.2003 r - 31.12.2003 r.)

Andrzejowi Hajkowskiemu - (w okresie 24.04.2003 r. - 31.12.2003 r.)

Markowi Kamińskiemu - (w okresie 1.01.2003 r. - 31.12.2003 r.)

Jerzemu Kędzierskiemu - (w okresie 1.01.2003 r. - 20.03.2003 r.)

Jerzemu Kotarskiemu - (w okresie 1.01.2003 r. - 31.12.2003 r.)

Sławomirowi Krużmanowskiemu - (w okresie 12.09.2003 r. - 31.12.2003 r.)

Stanisławowi Ładyce - (w okresie 1.01.2003 r. - 31.12.2003 r.)

Waldemarowi Markiewiczowi - (w okresie 1.01.2003 r. - 24.04.2003 r.)

Urszuli Pałaszek - (w okresie 1.01.2003 r. - 31.12.2003 r.)

Piotrowi Robakowi - (w okresie 24.04 2003 r - 31.12.2003 r.)

Tomaszowi Wołochowi - (w okresie 1.01.2003 r. - 19.02.2003 r.)

absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.




Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne