WZA 
 
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 8 listopada 2004 roku, na godz. 10.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Automobilklubu Polskiego w Warszawie przy ulicy Pańskiej nr 85.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Fundusz;

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę 1.300.000 zł. (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) poprzez umorzenie 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Funduszu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w celu realizacji podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Fundusz wraz ze zmianą treści art. 9 pkt. 1 Statutu Funduszu;

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego teksty zmienionego Statutu Funduszu;

8. Podjecie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu;

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ponadto w związku z zamierzoną zmianą Statutu Funduszu, JUPITER NFI S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian:

Art. 9 pkt.1 dotychczasowe brzmienie:

"9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 5.207.220,40 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 26.036.102 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzydzieści sześć tysięcy sto dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach od 000.000.001 do 026.036.102 oraz na 26.036.102 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzydzieści sześć tysięcy sto dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B o numerach od 000.000.001 do 026.036.102 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.".

Art.9. pkt.1 proponowane brzmienie:

"9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.907.220,40 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 19.536.102 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sto dwie) akcje zwykłe na okaziciela Serii A o numerach od 000.000.001 do 019.536.102 oraz na 19.536.102 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sto dwie) akcje zwykłe na okaziciela Serii B o numerach od 000.000.001 do 019.536.102, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.".

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 29 października 2004 roku do godziny 17.00, złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji, oraz że akcje te zostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 08.11.2004 roku, podjęło następujące uchwały:

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

Następnie Walne Zgromadzenie Funduszu rozpatrzyło wniosek Zarządu Funduszu, wraz z jego uzasadnieniem, o odstąpieniu od podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Fundusz, a w konsekwencji także uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Funduszu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Funduszu. Wniosek ten został przyjęty przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu,

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu, Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał przewidzianych w porządku obrad z uwagi na nie zgłoszenie przez akcjonariuszy jakichkolwiek wniosków w tej sprawie.
Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne