WZA 
 
Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 7 lutego 2005 roku, na godz. 9.30, które odbędzie się w sali konferencyjnej Automobilklubu Polskiego w Warszawie przy ulicy Pańskiej nr 85.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Fundusz sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
6. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania uchwały nr 1/2000 z dnia 10 marca 2000 roku dotyczącej określenia liczby członków Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 28 stycznia 2005 roku do godziny 17.00, złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji, oraz że akcje te zostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.


JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 07 lutego 2004 roku, podjęło następujące uchwały:


Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Funduszu w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 10 z dnia 14 stycznia 2005 roku, pozycja numer 539.
Uchwała w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych:
§ 1.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości, postanawia, iż Fundusz, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku, sprawozdania finansowe winien sporządzać zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 1/2000 z dnia 10 marca 2000 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej:
§ 1.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i art. 19.1 Statutu, postanawia uchylić uchwałę Nr 1/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., z dnia 10 marca 2000 r., w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W związku z rezygnacjami złożonymi przez Panią Elżbietę Krakowiak, Panią Elżbietę Źuchaj, Pana Piotra Miałkowskiego, Pana Lubomira Charchalisa, Pana Jakuba Goska, Pana Andrzeja Hajkowskiego (o czym Fundusz informował w raporcie z dnia 7 lutego 2005 r.), Walne Zgromadzenie Fundusz podjęło następującą uchwałę:
Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu:
§ 1.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.1 Statutu w związku ze złożonymi rezygnacjami członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej:
Pana Stanisława Ładykę;
Pana Bogdana Nogalskiego;
Pana Andrzeja Wrębiaka;
Panią Magdalenę Robak.
Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Źyciorysy ww. nowopowołanych członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane w odrębnym raporcie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych i art. 25 Statutu, postanawia:
§ 1.
Uchylić uchwałę Nr 12/97 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 3 NFI SA., z dnia 12 września 1997r., w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
§ 2.
Ustalić następujące kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:
1. Miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, wynosi 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto.
2. Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) brutto.
3. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne