WZA 
 
Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 14 kwietnia 2005 roku, na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbędzie się w siedzibie Funduszu przy ulicy Nowogrodzkiej 47A w Warszawie.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Fundusz;
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę 2.600.000 zł. (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) poprzez umorzenie 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Funduszu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w celu realizacji podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Fundusz wraz ze zmianą treści art. 9 pkt. 1 Statutu Funduszu;
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Funduszu;
8. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Fundusz zasad ładu korporacyjnego .Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005.;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 7 kwietnia 2005 roku do godziny 17.00, złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji, oraz że akcje te zostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje podjęte uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 14 kwietnia 2005 r.


UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Knapa.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Funduszu w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 58 z dnia 23 marca 2005 roku, pozycja 2970.

Uchwała nr 3 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Fundusz.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu, postanawia co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie umarza 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Funduszu, z czego 13.000.000 akcji jest akcjami Serii A oraz 13.000.000 akcji jest akcjami Serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLNFI0300017, zwanych dalej .Akcjami..
Fundusz nabył Akcje w celu ich umorzenia w dniu 8 września 2004 roku oraz w dniu 22 lutego 2005 roku, za zgodą akcjonariuszy, na rynku regulowanym w trybie publicznie ogłoszonych wezwań na sprzedaż akcji, zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, działając zgodnie z art. 362 § 1 pkt. pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.
Cena jednostkowa nabycia Akcji wynosiła w I wezwaniu 4,70 złotego.(słownie: cztery złote siedemdziesiąt groszy) a w drugim wezwaniu 11,50 złotego (słownie: jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy).
Łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego przez Fundusz akcjonariuszom z tytułu nabycia Akcji wyniosła 210.600.000 zł (słownie: dwieście dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych).

§ 3.
Umorzenie Akcji następuje w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 2.600.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) natomiast w pozostałym zakresie z kapitału zapasowego Funduszu.

§ 4.
Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art., 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie, poprzez umorzenie części akcji Funduszu.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA nr 4 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Funduszu w związku z umorzeniem akcji własnych Funduszu oraz zmiany treści art. 9 pkt. 1 Statutu Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 360 § 1 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 pkt. 2 Statutu postanawia:

§ 1.

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 o umorzeniu akcji Funduszu, obniża się kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 5.207.220,40 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści groszy) do kwoty 2.607.220,40 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści groszy), tj. o kwotę 2.600.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych).
Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Funduszu, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczonych w uchwale nr 3 niniejszego Walnego Zgromadzenia (Akcje).
Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Fundusz.

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z wpisem do rejestru zmiany Statutu Funduszu, o której mowa w § 3 niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się art. 9 pkt. 1 Statut Funduszu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:
.Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.607.220,40 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 13.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii A o numerach od 000.000.001 do 013.036.102 oraz na 13.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii B o numerach od 000.000.001 do 013.036.102, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda...

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA nr 5 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z dokonaną zamianą Statutu, ustala jednolity tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały:

STATUT FUNDUSZU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1
Fundusz działa pod firmą .Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna.. Fundusz może używać skrótu firmy .Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.. lub .Jupiter NFI S.A..
Artykuł 2
Siedzibą Funduszu jest m.st. Warszawa.
Artykuł 3
Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa.
Artykuł 4
Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz Kodeksu spółek handlowych.
Artykuł 5
5.1.Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
5.2.Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
Artykuł 6
Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU
Artykuł 7
Przedmiotem działalności Funduszu jest:
7.1.nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
7.2.nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
7.3.nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
7.4.wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
7.5.rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
7.6. udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
7.7.zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.
Artykuł 8
Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:
8.1. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez podmiot nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez podmiot, który nie jest zaangażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce.
8.2. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.
8.3. (skreślony).
8.4. (skreślony).
8.5.Fundusz nie może zbyć papierów wartościowych, których nie jest właścicielem w chwili zawarcia umowy sprzedaży, chyba, że w chwili zawarcia tej umowy był uprawniony do nabycia odpowiedniej ilości papierów wartościowych tego samego rodzaju.
8.6. (skreślony).
8.7. Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem:
a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo,
b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców.
8.8. Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej, pozostającej z Funduszem w stosunku umownym oraz z wyjątkiem nieruchomości nabytych w celu zaspokojenia roszczeń Funduszu, których nie można zaspokoić z innego majątku dłużnika) ani nabywać akcji spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki.
8.9. Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Funduszu, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 50 (pięćdziesiąt) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu.
8.10. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 20 (dwadzieścia) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta.
8.11. Ograniczenia określone w art. 8 dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował.

III. KAPITAŁ FUNDUSZU
Artykuł 9
9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.607.220,40 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 13.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii A o numerach od 000.000.001 do 013.036.102 oraz na 13.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii B o numerach od 000.000.001 do 013.036.102, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
9.2.Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
9.3. (skreślony).
Artykuł 10
10.1.Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.
10.2. Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.
Artykuł 11
11.1.Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz.
11.2.Decyzję o nabyciu przez Fundusz akcji własnych, w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Funduszu.
11.3.Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
Artykuł 12
Dotychczasowi akcjonariusze nie mają prawa pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, określonego w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru).

IV. OGRANICZENIA W WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU Z AKCJI
Artykuł 13
(skreślony).

V. ORGANY FUNDUSZU
Artykuł 14
Organami Funduszu są:
A. Zarząd
B. Rada Nadzorcza
C. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD
Artykuł 15
15.1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. Członkowie Zarządu powoływani są na dwuletnią wspólną kadencję.
15.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
15.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
15.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
15.5.(skreślony).
Artykuł 16
16.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Funduszu.
16.2.Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
Artykuł 17
17.1.Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
17.2. (skreślony)
17.3.Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 24.4. może być tylko jednoosobowa.
Artykuł 18
18.1. W umowach pomiędzy Funduszem a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Fundusz Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonywania takich czynności prawnych.
18.2. Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

B.RADA NADZORCZA
Artykuł 19
19.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do jedenastu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią wspólną kadencję.
19.2. (skreślony).
19.3. Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczący, powinni być obywatelami polskimi.
Artykuł 20
20.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.
20.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru przewodniczącego.
20.3. Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego narodowego funduszu inwestycyjnego.
20.4. (skreślony).
Artykuł 21
21.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
21.2.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.
Artykuł 22
22.1. Z zastrzeżeniem art. 22.3 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.
22.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
22.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
22.4.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
22.5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 22.3 oraz art.22.4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
22.6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.
Artykuł 23
Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
Artykuł 24
24.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.
24.2. (skreślony).
24.3.Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a) ocena rocznych sprawozdań finansowych Funduszu oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej międzynarodowej renomie;
b) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu;
c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a), b) i c);
e) powoływanie, zawieszanie z ważnych powodów lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu a także zawieranie umów z członkami Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia.
f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu;
g) (skreślony);
h) (skreślony);
i) zatwierdzanie rocznego budżetu Funduszu;
j) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
k) przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego (31.12.2005) roku i na każdym następnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie.
24.4. Jeżeli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy.
24.5. (skreślony).
Artykuł 25
Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C.WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 26
26.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.
26.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
26.3.Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2.
26.4.Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;
b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3.
Artykuł 27
27.1.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
27.2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
27.3. (skreślony).
Artykuł 28
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
Artykuł 29
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
Artykuł 30
30.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta jest wymagana w szczególności w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
b) podjęcia uchwały co do podziału zysku lub pokrycia straty,
c) udzielenia absolutorium członkom organów Funduszu z wykonania przez nich obowiązków.
30.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów:
a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;
c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu;
d) połączenie Funduszu z inną spółką;
e) rozwiązanie Funduszu.
30.3.Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
30.4.(skreślony).
30.5.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw wskazanych w ustawie lub niniejszym Statucie, należy:
a) zatwierdzanie umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa
w art. 24.4;
b) (skreślony);
c) podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.
Artykuł 31
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
Artykuł 32
32.1.Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd.
32.2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.

VI. GOSPODARKA FUNDUSZU
Artykuł 33
Organizację Funduszu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą.
Artykuł 34
Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.
Artykuł 35
35.1. W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe sporządzone na ostatni dzień roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Funduszu w tym okresie.
35.2. (skreślony).
Artykuł 36
36.1.Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu
8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
36.2.Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, Fundusz może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Artykuł 37
37.1.Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku .PARKIET., z wyjątkiem ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.
37.2. Ogłoszenia Funduszu powinny być również wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Funduszu w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy.
37.3.(skreślony).


UCHWAŁA nr 6 w sprawie stosowania przez Fundusz zasad ładu korporacyjnego .Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005..
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Funduszu, postanawia zaakceptować zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie .Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005., wprowadzone uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r oraz uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 445/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku i zalecić ich stosowanie przez Fundusz, za wyjątkiem zasad:

Nr 14 w części dotyczącej wymogu większości kwalifikowanej 75 % głosów dla podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek uprawnionych akcjonariuszy;
Nr 20 dotyczącej niezależnych członków Rady Nadzorczej;
Nr 28 w części dotyczącej wymogu, iż Regulamin Rady Nadzorczej powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów: audytu oraz wynagrodzeń;
Nr 43 w części dotyczącej wymogu rekomendacji komitetu audytu dla dokonania wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta;
Grupa GREMI
JUPITER NFI S.A.

                              Strona glowna   Relacje inwestorskie   Kalendarium inwestora   Mapa strony   Kontakt        ARKOM systemy informatyczne